شماره ۹۶۵ | ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۸ مهر
صفحه را ببند
فرهنگ
کیارستمی همچنان در صدر
ژانگولرهای تبلیغاتی سینمایی‌هادو کتاب از پرویز دوایی 
منتشر شد
عقبگرد تلویزیون 
از نگاه علی نصیریان
چکناواریان براساس یک نمایشنامه اپرا می‌سازد 
جان مالکوویچ «لوموند» را
 شکست داد
اخبار كوتاهشیوه مدیریت فرهنگی
مصداق نفوذ فرهنگی استاتحاد دوباره اعضای «پینک فلوید» علیه رژیم صهیونیستی
عنوان صفحه‌ها