شماره ۴۲۹ | ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۶ آبان
صفحه را ببند
طرح نو
کارتون
image
طرح نو
د‌‌ر مد‌‌یریت‌ها به مرد‌‌م اعتماد‌‌ کنیم
تصمیم‌گیری د‌‌‌‌‌رباره آب، پشت د‌‌‌‌‌رهای بستهتغییر الگوهای مد‌‌‌‌یریت آب الزامی است حکمرانی حوزه آب، جامعه‌محور شود‌‌
عنوان صفحه‌ها