شماره ۱۰۲۴ | ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ دي
صفحه را ببند
شهرونگ
کارتون
image
هلال
دادرسان هلال‌احمر، داوطلب کمک به مردم و کاهش آلام بشریافتتاح خانه‌های هلال شهرستان‌های سه قلعه و آیسکاگر مسئولان دغدغه پیشگیری از حوادث داشتند
 اعتبار هلال‌ اينچنین نبود دوستی در زمان گرفتاری و حوادث از خصوصیات بارز و مهم جمعیت هلال‌احمر است
خبرنامه
عنوان صفحه‌ها