شماره ۴۸۶ | ۱۳۹۳ سه شنبه ۷ بهمن
صفحه را ببند
طرح نو
کارتون
image
طرح نو
در گذشته پولدارها علاوه بر پول تواضع هم داشتندجایی برای پیرمردها نیست!
از نابرابری‌های آموزشیامر محال در برابر تغییرات اجتماعی  
نمایش پوست‌اندازی اجتماعی
 در ماجرای یک مرگ
عنوان صفحه‌ها