شماره ۵۲۵ | ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۴ اسفند
صفحه را ببند
کوی سخاوت

 26سال پیش در تاریخ 24/12/1367 آقای خلیل بنایی در شهرستان زنجان یک قطعه زمین را به جمعیت هلال احمر صلح کرد.

 


تعداد بازدید :  304