کوچه دوم
 
| ارمغان زمان فشمی|
 

اسباب طرب
اهــواز شــده هــواش بـس آلــوده                تهـران که هواش پر ز ســرب و دوده
از شـهر اراک و اصــفهان تا یاســوج                 چندی است هوا کثیف و ضایع بـوده
چندان که نفس کشیده ایم این گونه                نابود شــد از ما شــش و نای و روده
بی پــولی و پــالم و دوده و پارازیت                اسـباب طرب تمامــشان موجوده!

ریزگرد
هوا آلوده تر شد، چون که شد سرد                گـرفتم من ز دود و سرب، سـر درد
کـمی بارید باران لیـکن افــسوس                که با خــود ریــزگــرد تــازه آورد
خــدا را شکر اقــلا «ریزگرد» است                اگر می بود گنده تر، چه می کــرد!


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/86435/کوچه-دوم