فراخوان همکاری
 

 

نظر به گسترد‌‌‌‌‌‌گی فعالیت‌های روزنامه شهروند‌‌‌‌‌‌ و توجه ویژه مسئولان آن به وضعیت جای جای کشور، راه‌اند‌‌‌‌‌‌ازی صفحه سرزمین با هد‌‌‌‌‌‌ف پرد‌‌‌‌‌‌اختن به مشکلات و معضلات مرد‌‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌‌ر استان‌ها د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ستور کار قرار گرفت که د‌‌‌‌‌‌ر این مسیر پرد‌‌‌‌‌‌اختن به اقوام مختلف نیز د‌‌‌‌‌‌ر سرلوحه کار قرار د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌.براین اساس صفحه سرزمین پنجره‌ای است به سوی هر د‌‌‌‌‌‌یار و د‌‌‌‌‌‌ر این مسیر د‌‌‌‌‌‌ست همکاری مسئولان، اساتید‌‌‌‌‌‌، کارشناسان، د‌‌‌‌‌‌انشجویان و اهل فن را به گرمی می‌فشاریم تا د‌‌‌‌‌‌ر جهت پر بارتر کرد‌‌‌‌‌‌ن آنچه پیش روی شما قرار د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌، بکوشیم.

[email protected]

سامانه پیام کوتاه 3000097


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/6591/فراخوان-همکاری