اندر آداب سوال
 

 

|  محمد شرافت  | 

آورده‌اند گروهی در کلیسایی به دعاخوانی و راز و نیاز مشغول بودند. چند نفر از آن‌ها سیگار‌های خود را گوشه لب گذاشته و تا خواستند روشن کنند مورد خطاب و عتاب و اعتراض غیرسیگار‌ی‌ها قرار گرفتند که: «سیگار کشیدن هنگام دعا و راز و نیاز کار شایسته‌ای نیست.» بحث بالا گرفت و قرار شد از کشیش در این خصوص سؤال شود. غیرسیگاری‌ها به دفتر کشیش رفتند و پرسیدند: «سیگار کشیدن هنگام دعا چه صورتی دارد؟». پاسخ چنین بود: «دعا ارتباط انسان با خدا است و شایسته نیست انسان هنگام دعا و ارتباط با خدا سیگار بکشد.» سیگاری‌ها قانع نشدند و گفتند باید خودمان بپرسیم. آن‌ها به محضر کشیش شرفیاب شدند و پرسیدند: «دعا خواندن و راز و نیاز با خدا، در حال کشیدن سیگار چه صورتی دارد؟» پاسخ کشیش چنین بود: «دعا ارتباط انسان با خدا است و در هر حالتی حتی در حال سیگار کشیدن ارتباط برقرار کردن با خدا و دعا خواندن کار خوبی است.»
نتیجه اخلاقی اینکه شما سوال خود را هدفمند، ماهرانه و زیرکانه مطرح کن و بعد اگر خواستی سیگار بکش و اگر نخواستی نکش!

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/5252/اندر-آداب-سوال