جریمه خودروساز گرانفروش در مشهد
 

 

سیدمرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، گفت: «پرونده شرکت خودروساز به اتهام گرانفروشی در عرضه ۱۶ دستگاه خودرو به ارزش ۳۱ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال در شعبه دوازدهم تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد. شعبه با توجه به شکایت ۱۶ شاکی خصوصی و مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه شرکت به مهر تخلف اول، شرکت را به پرداخت ۳۱۴ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد. شعبه همچنین شرکت را به پرداخت ۲۹ میلیارد و ۴۱۹ میلیون ریال جزای نقدی برای جبران خسارت به ۱۶ شاکی خصوصی، محکوم کرد.»

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/242372/جریمه-خودروساز-گرانفروش-در-مشهد