آگهی
 

 

آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال‌ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 5942 و شناسه ملی 10100893049
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات‌مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای یوسف کاظمی‌‌نژاد به کد ملی 0046784292
آقای جواد عباسی‌نجات به کد ملی 0041113527
آقای مجتبی سیف به کد ملی 3961745595
آقای غلامرضا گنج‌آبادی به کد ملی 0383524105
آقای ذوالفقار یزدان‌مهر به کد ملی 4669196707
آقای محمد شهاب‌الدین محمدی‌عراقی به کد ملی 3250368237 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند با شناسه ملی 10100619556 به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک‌سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1392 به‌تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/21439/آگهی