بوی پیاز
 

 

اشک جاری می‌کند بوی پیاز
چشمتان را می‌نماید نیمه‌باز
قیمتش را چون بدانی می‌شود
اشک‌ها افزون و پرسوزوگداز!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/158520/بوی-پیاز