شماره ۱۶۹۴ | ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت
صفحه را ببند
آگهی ثبتی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نوبت دوم
شماره مجوز: 323/5
برابر رای شماره 139760317001005161- 7/11/97 صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضیان در قسمتی از پلاک 58/895 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره 17784/96/601-4/7/96 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و نامه شماره 179987/170/97-29/5/97 روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به متقاضی آقای یوسف محمدی اهوازی فرزند طاهر بشماره شناسنامه 176صادره از اهواز به شماره ملی 1755432453 در ششدانگ یکباب  ساختمان به مساحت 08/227مترمربع در قسمتی از پلاک 58/895 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به نام وی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 09/02/1398
تاریخ انتشار نوبت دوم  25/02/1398
                                    اکبر افشین
      رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک  اهواز
__________________________________
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نوبت دوم
شماره مجوز: 320/5
برابر رای شماره 139760317001005650- 4/12/97 صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضیان در قسمتی از پلاک 58/895 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره 17784/96/601-4/7/96 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و نامه شماره 179987/170/97-29/5/97 روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به متقاضی آقای ناصر حویزاوی فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 8029 صادره از دشت آزادگان به شماره ملی 1987807979 در ششدانگ یکباب  ساختمان به مساحت 66/105مترمربع در قسمتی از پلاک 58/895 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به نام وی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 09/02/1398
تاریخ انتشار نوبت دوم  25/02/1398
                                         اکبر افشین
         رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک  اهواز
____________________________________
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نوبت دوم
شماره مجوز: 316/5
برابر رای شماره 139760317001005875- 14/12/97 صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضیان در قسمتی از پلاک 58/895 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره 17784/96/601-4/7/96 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و نامه شماره 179987/170/97-29/5/97 روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به متقاضی آقای علی فرحانی فرزند ماید بشماره شناسنامه 1038 صادره از اهواز به شماره ملی 1752223039 در ششدانگ یکباب  ساختمان به مساحت 20/132 مترمربع در قسمتی از پلاک 58/895 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به نام وی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می‌شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 09/02/1398
تاریخ انتشار نوبت دوم  25/02/1398
                                             اکبر افشین
           رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک  اهواز
____________________________________
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نوبت دوم
شماره مجوز: 318/5
برابر رای شماره 139760317001005871- 14/12/97 صادره از هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضیان در قسمتی از پلاک 58/895 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره 17784/96/601-4/7/96 اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و نامه شماره 179987/170/97-29/5/97 روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به متقاضی آقای عبدالله حیائی اهوازی فرزند سلمان بشماره شناسنامه 307 صادره از اهواز به شماره ملی 1752225656 در ششدانگ یکباب  ساختمان به مساحت 05/267مترمربع در قسمتی از پلاک 58/895 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به نام وی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 09/02/1398
تاریخ انتشار نوبت دوم  25/02/1398
                                               اکبر افشین
          رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک  اهواز
____________________________________
مفقودی
کارخانه صالحی پیمان(همدست)
۱-پروانه بهداشتی سس مایونز کم چرب-شماره:۵۲/۱۱۱۷۵ تاریخ:13/۰۲/91
۲-پروانه بهداشتی سس گوجه فرنگی تند-شماره:۵۲/۱۱۱۹۰ تاریخ:2/۰۴/91
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
____________________________________
مفقودی
کارت ملی حسین احمدی به شماره 3920508351 و کارت گواهینامه محمدرضا قائم پناه به شماره  9406517204مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است.
____________________________________
مفقودی
یک فقره مجوز حمل سلاح شکاری (ساچمه زنی) مربوط به آقای عبداله کیشانی فراهانی فرزند عبدالمطلب به شماره سریال 1667326 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  271