شماره ۱۴۹۸ | ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ شهريور
صفحه را ببند
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت سوروی دیجیتال پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 527321 و شناسه ملی 14007649234 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهرداد علیان مقصود بیکی با کدملی1190067056 (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل برای مدت یک سال انتخاب گردید کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و اوراق عادی و اداری تا مبلغ (بیست میلیون ریال ) با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و نیز کلیه عقود بانکی و ضمانتنامه های بانکی و وام بانکی سایر قراردادها و عقود اسلامی بالاتر از مبلغ (بیست میلیون ریال ) با امضای مشترک مدیرعامل و آقای لوانیس پانترلیس با کدفراگیر 115597684همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (247269)
________________________________
آگهی تغییرات شرکت سوروی دیجیتال پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 527321 و شناسه ملی 14007649234 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعیین وضعیت حق امضاء و دارندگان حق امضاء اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری را مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعیین می نماید. و بدین ترتیب ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
 سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (247270)
_____________________________
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت 2686 و شناسه ملی 10860112294 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مهدی معززی به شماره ملی 0054361915 به نمایندگی ازسازمان تدارکات پزشکی هلال احمربا شناسه ملی 14004080206 و آقای دکتر کامران یوسفی به شماره ملی 4284163612 به نمایندگی از شرکت شرکت کشت و صنعت فرآورده های دارویی سها جیسا (سهامی خاص) به شناسه ملی10861620898 برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. آقای سید مهدی معززی با کد ملی0054361915 به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی به شناسه ملی 14004080206 به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای فرزاد کبار فرد با کد ملی0045795126 به نمایندگی از شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) به شناسه ملی10103577060 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره . آقای کامران یوسفی با کد ملی 4284163612 به نمایندگی شرکت کشت و صنعت فرآورده های دارویی سها جیسا (سهامی خاص) بشناسه ملی10861620898به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل . آقای علیرضا دولتی با کد ملی به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سهامی خاص)به شناسه ملی10100138187 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا مرتضوی با کد ملی0047791780 به نمایندگی شرکت بازرگانی سها کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی 10861533808به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. وفق ماده 52 اساسنامه شر کت حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل تعیین گردید. 1_5) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2_5) ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران 3-5 ) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 4- 5) اعطای تخفیفات، تسهیلات، جوایز عوامل فروش و یا اعطای فرصت تسویه حساب با شرکتهای پخش به منظور توزیع و یا شرکتهای صادر کننده جهت صادرات به منظور ترویج فروش محصولات شرکت به هر شکل که متناسب با شرایط بازار لازم باشد. 5-5) مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. 6-5) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. 7-5) اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، طبق مقررات، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا"، و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا"، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. 8- 5) واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سر قفلی). ) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. 10-5) افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. 11-5) تصویب آیین نامه های داخلی شرکت. 12-5) تحصیل اعتبار از بانک هاو شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده 3 اساسنامه. 13_5) مدیرعامل به عنوان نماینده هیأت مدیره در کمیسیونهای معاملات، مناقصه و مزایده با حفظ سمت انتخاب و معرفی گردید.
 سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (247272)
_______________________________
دادنامه
پرونده کلاسه 9709984527800056 شعبه 6 شورای حل اختلاف مشگین شهر (محله سازمان) تصمیم نهایی شماره 9709974527800184
خواهان: آقای حامد عالی فرزند غلام به نشانی استان اردبیل – شهرستان مشگین شهر – اداره حفاظت محیط زیست.
خواندگان : 1-تورج میرزاده فرزند نوروز 2- آقای ساسان میرزاده فرزند نوروز همگی به نشانی
خواسته : مطالبه وجه چک
رای قاضی شورا
در خصوص دعوای خواهان آقای حامد عالی فرزند غلام به طرفیت خوانده ردیف اول آقای تورج میرزاده فرزند نوروز به خواسته مطالبه مبلغ 000/500/134 ریال بابت صدور یک فقره چک شماره 763983 به سررسید 30/11/1396صادره از بانک سرمایه با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با ملاحظه محتویات پرونده، تصویر مصدق چک موضوع خواسته که توسط خوانده دریف اول ظهرنویسی شده که با توجه به حامل بودن چک ظهور در ضمانت دارد و گواهینامه عدم پرداخت آن و وجود اصل چک در ید خواهان،‌ دلالت بر بقاء دین و ظهور به اشتغال ذمه خوانده دعوا دارد خوانده علی رغم ابلاغ قانونی (نشر آگهی) در جلسه رسیدگی شورا حضور نیافته و لایجه دفاعی نیز ارسال نکرده است. لذا قاضی شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 249 ، 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک ، خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 000/000/118 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک (30/11/1396) تا زمان اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام مدنی شورا محاسبه و وصول خواهد شد و همچنین پرداخت مبلغ 500/577/3 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. اما در خصوص مازاد خواسته با توجه به مبلغ چک و عدم ارائه دلیل و مدرک دیگری جهت اثبات ادعا از سوی خواهان، دعوای خواهان را در این قسمت وارد و ثابت تشخیص نداده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص دعوای خواهان آقای حامد عالی فرزند غلام به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای ساسان میرزاده فرزند نوروز به خواسته مطالبه مبلغ 000/500/134 ریال بابت صدور یک فقره چک شماره 763983 به سررسید 30/11/1396 صادره از بانک سرمایه با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، با عنایت به این که خوانده ردیف دوم نه صادرکننده و نه ظهر نویس و نه ضامن چک می باشد بنا به مراتب مذکور قاضی شورا دعوا را متوجه خوانده مذکور ندانسته و به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد حکم صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های محترم عمومی حقوقی شهرستان مشگین شهر می باشد قرار صادره مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم عمومی حقوقی شهرستان مشکین شهر می باشد.
حبیب اشرفی – قاضی شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان مشگین شهر

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  205