شماره ۱۴۷۱ | ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۸ مرداد
صفحه را ببند
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت 2686 و شناسه ملی 10860112294 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 10100174240 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید .
سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (223076)
__________________________________________________________
شماره نامه : 139604905183000137                  تاریخ نامه : 06/03/1396
شماره پرونده : 1/139504005183000019            شماره بایگانی : 9500019
آگهی ابلاغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا
بدینوسیله به آقایان هادی حاجی محمدی به شماره ملی 0520194276 و حسین حاجی محمدی به شماره ملی 052092204 و مهدی حاجی محمدی به شماره ملی 6179943621 و حسن حاجی محمدی به شماره ملی 0520922190 و خانم مهناز حاجی محمدی به شماره ملی 6170038667 و خانم ملیحه شهباز احمد آبادی به شماره ملی 6179088896 ابلاغ می شود که : بانک ملی شهرستان خنداب در قبال مبلغ 20،934،218 ریال موضوع لازم الاجرا و مبلغ 20،808،341 ریال اصل طلب و مبلغ 877،125 ریال خسارت تاخیر تادیه علیه شما مبادرت به صدور اجراییه نموده و پرونده اجرایی به کلاسه 9500019 در این اداره تشکیل و در جریان اقدام است چون شما طبق گزارش مامور ابلاغ در آدرس تعیین شده در اجراییه شناسایی نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیست لذا باستناد ماده 18 آیین نامه لازم الاجرا و بنا به تقاضای بستانکار مفاد اجراییه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی میشود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر این آگهی که ابلاغ اجراییه محسوب میشود اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب و به جز آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال _ آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی خنداب - ابوالفضل محتشم کیا                     م الف / 274
___________________________________________________________
شماره نامه : 1397040905183000141                     تاریخ نامه : 7/3/1397
شماره پرونده : 139404005183000023/1                 شماره بایگانی پرونده : 9400023
اخطار اداری
خانم مژگان هندودری مدیون پرونده اجرایی کلاسه فوق
از : واحد اجرای اسناد رسمی خنداب
بدهکار پرونده اجرایی کلاسه 139404005183000023  ،طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری پلاک ثبتی مورد رهن به مبلغ 288،000،000 ریال ارزیابی گردیده ، با توجه به اینکه بیش از یک سال از ارزیابی کارشناسی سپری شده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پلاک مذکور معترض می باشید ، اعتراض کتبی خود را ظرف  مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 5،000،000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
       مدیر واحد اجرای اسناد رسمی خنداب ابوالفضل محتشم کیا     م الف / 273
_________________________________________________________
آگهی ابلاغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الااجرا
بدین وسیله به لیلا سجادی هزاوه فرزند رحیم متولد 08/۰۶/1358 کدملی ۰۵۳۱۸۴۹۸۳۱ ش ش ۳۳۴۱ به نشانی : اراک ،خیابان حافظ،کوچه شهید رضا عسگری کدپستی (۳۸۱۶۶۶۴۵۹۴)  ابلاغ می شود که بانک ملی شعبه شهید شیرودی اراک به استناد قرارداد۹۳۰۹۰۴۰۹۷۵۵ - 25/۰۵/93 جهت وصول مبلغ 756/۴۹۴/29 ریال موضوع لازم الاجرا علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کلاسه ۹۶۰۰۴۵۰ در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام است و چون طبق گزارش مامور ابلاغ در آدرس تعیین شده در اجرائیه شناخته نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این اداره معلوم نیست لذا به استناد تقاضای بستانکار به شماره وارده ۸۸۰ - 25/۰۲/97 و ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابلاغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد و به جز آگهی مزایده ، در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک - منصوری
تاریخ انتشار : 16/۰۵/97                         شماره پرونده : ۱۳۹۶۰۴۰۰۵۰۳۱۰۰۰۴۰۱/۱
شماره بایگانی پرونده : ۹۶۰۰۴۵۰              شماره ابلاغیه : ۱۳۹۷۰۵۱۰۵۰۳۱۰۰۰۶۰۶
تاریخ صدور : 09/۰۵/1397                       ۲۸۴ / م الف
________________________________________________________
آگهی ابلاغ اجرائیه کلاسه : ۹۶۰۰۰۰۹
بدینوسیله به - داوود عباسی نام پدر : محمدصفر تاریخ تولد: 04/۰۲/1347 شماره ملی : ۶۱۷۹۲۴۰۸۰۹ شماره شناسنامه: ۹۳۷ به نشانی : روستای حک علیا کدپستی ۳۸۴۹۱۳۸۴۴ بدهکار پرونده کلاسه ۹۶۰۰۰۰۹ ابلاغ می شود. که بانک ملی شهید شیرودی اراک به استناد به قرارداد بانکی ۹۴۰۷۰۷۱۲۵۹ - ۹۴/۳/۳۱ شماره جهت وصول ۱۳۷،۳۶۵،۰۸۹ ریال (صد و سی و هفت میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و هشتاد و نه ریال) تا تاریخ 17/۱/96 به انضمام مبلغ خسارت دیرکرد روزانه تا یوم الوصول ۸۳،۳۳۳ ریال و مبلغ ۶۸۶۸۲۵۴ ریال حقوق دولتی به انضمام نیم عشر اجرایی خسارت دیرکرد طبق مقررات علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی به کلاسه ۹۶۰۰۰۰۹در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1/۴/96 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند ، شناخته نگردیده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل آگهی می‌شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر این آگهی که روز ابلاغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.و بجز این آگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال اگهی دیگری منتشر نخواهد شد .
رئیس اجرای اسناد رسمی اراک منصوری
شماره پرونده : ۱۳۹۶۰۴۰۰۵۰۳۱۰۰۰۰۰۸/۱               شماره بایگانی پرونده : ۹۶۰۰۰۰۹
شماره ابلاغیه : ۱۳۹۷۰۵۱۰۵۰۳۱۰۰۰۰۶۴                 تاریخ صدور : 27/۰۱/1397
م الف 16
________________________________________________________
آگهی مفقودی
سند کمپانی خودروی ساندرو استپ وی اتوماتیک مشکی رنگ به شماره موتور K4MC697-R105905 و شماره شاسی NAPBSRBYNJ1092914 و سال ساخت 1397 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  162