رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
شماره ۱۱۰۵ | ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۱ فروردين
صفحه را ببند
لوح تقدیر
بهترین غرفه
آگهی ثبتی

دادنامه
مرجع رسیدگی :حوزه یکم شورای حل اختلاف شهرستان شهریار
خواهان :علی توللی باوکالت عبدالرضا دین خواه محل اقامت وکیل شهریار – خ ولیعصر – روبروی کوچه ش شمری پ299ط دوم
خوانده: وحید میرزایی محل اقامت مجهول المکان   خواسته :مطالبه وجه
گردشکار: پس ازوصول پرونده وباتوجه به محتویات پرونده وجری تشریفات قانونی،قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا
درخصوص دعوی علی توکلی باوکالت عبدالرضا دین خواه بطرفیت وحیدمیرزایی به خواسته مطالبه یکصدو هفتادوهشت میلیون ریال بابت دوفقره چک به شماره 458628/9071-12 21/2/95 و260741/9068-12 10/3/93 درعهده بانک ملی ایران شعبه رباط کریم به انضمام خسارات وارده باتوجه به عرضحال تسلیمی ومستندات پرونده وملاحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختلاف واقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا ،نظر به اینکه وجود اصل چک ها درید خواهان صادر وصدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از استقرار دین به میزان خواسته واشتغال ذمه خوانده /خواندگان واستحاق خواهان درمطالبه وجه دارد وبا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وبه تجویزماده 73قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست ووقت رسیدگی از طریق نشرآگهی در روزنامه کثیر الانتشار ابلاغ گردیده لیکن درجلسه شورا حاضر نگردیده ودلیلی مداول بر ابراءذمه یا اداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با اسیتصحاب بقای دین ومصون ماندن دعوی ومستندات خواهان ازهرگونه ایراد وخدشه دعوی مطروحه رامحمول به صحت تلقی وبا اختیار حاصله از ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94 مستندا به مواد 310و313قانون تجارت ومواد 198و519قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی وتبصره الحاقی به ماده 2صدور چک حکم به محکومیت خوانده تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصدو هفتادو هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ سه میلیون و هفتصد ... ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر وتادیه از تاریخ صدورچک لغایت وصول آن وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعلام می دارد رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.
                                                                                                                             سیدعمار تاجیک  
م / الف 24081                                                                                           قاضی شورای حل اختلاف شهرستان شهریار          
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی حصر وراثت
آقای علی محمدی به شماره شناسنامه 3370031280 به شرح  دادخواست کلاسه 194از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان معصومه آهنگر کمیجانی به شماره شناسنامه 13947در تاریخ 28/12/95 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-شکیبا محمدی ش.ش 4311358872ت.ت 1378دختر 2 – علی محمدی ش.ش 3370031280 ت.ت 1351 همسر 3- صفورا قابضی ش.ش 96ت.ت 1325مادر 3- حمزه آهنگری کمیجانی ش.ش 34 ت.ت 1321 پدر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد والا گواهی مربوط صادر خواهد شد.
م/ الف 24080                                                                                  شعبه2شورای حل اختلاف شهرستان شهریار                     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی ابلاغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به:
کلاسه پرونده: 95/10/985 وقت رسیدگی : 1/3/96 ساعت :15
خواهان: اکبر ذوالقدر   خوانده: مسلم بهادرلو   خواسته : مطالبه اجور معوقه وقبوض مصرفی
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان ودستوردادگاه به تجویز ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیرالانتشار آگهی میشود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به  دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمایم رادریافت نمایدودروقت مقرربالا جهت رسیدگی حضوربه رساند چنانچه بعدا ابلاغی بوسیله آگهی لازم باشد فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهدبود.
م/ الف 24079                                                                                                شعبه 10 شورای حل اختلاف شهریار          
                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دادنامه
مرجع رسیدگی :حوزه پنجم شورای حل اختلاف شهرستان شهریار
خواهان: آقای نقی ناصری فرزند نصراله
خوانده: آقای رحیم رئوف فرزند قندی 2- خانم عهدیه عینی فرزند علی محمد
خواسته: الزام خوانده به انتقال سند رسمی خودروی سواری پژو405به شماره انتظامی 242د31ایران 21 به انضمام هزینه دادرسی وتاخیروتادیه
گردشکار: پس ازوصول پرونده وباتوجه به محتویات پرونده وجری تشریفات قانونی،قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا
درخصوص دعوی آقای نقی ناصری بطرفیت آقای رحیم رئوف 2- خانم عهدیه عینی به خواسته صدورحکم به الزام خوانده به حضور دردفترخانه وانتقال سندرسمی یک دستگاه خودروی سواری پژو405 به شماره انتظامی 242د31ایران 21 مقوم به 000/000/160ریال بانضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسلیمی ومستندات پرونده وملاحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختلاف واقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا ،نظر به اینکه دلالت تصویر مصدق مبالغه نامه سند وکالت نامه معامله خودروی مذکور فی مابین اصحاب دعوی محروز ومسلم می باشد وبا توجه به اینکه خوانده وباوصف ابلاغ وقت قانونی درجلسه شورا حاضر نگردیده ولایحه ای ارسال نداشته ومستندات خواهان از هرگونه ایراد مصون مانده وتوجها به اینکه حسب پاسخ استعلام بعمل آمده ومضبوط درپرونده مالکیت خوانده نسبت به خودروی متنازع فیه محرز ومسلم می باشد وبا عنایت به اینکه درعرف معاملات تنضیم سند امری متعارف بوده وبه موجب مقررات قانونی تعیین تکلیف قانونی نیزمحسوب می گردد وخوانده نیز دلیلی که حکایت از انجام تعهد باشد به شوراها ارائه ننموده است لعذا قاضی شورادعوی خواهان را وارد دانسته وبا اختیار حاصله از ماده 11قانون شوراها ی اختلاف وبه استناد مواد 10و219و220و223قانون مدنی وبا رعایت مواد 198و519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی خودرو ی مارالذکر ومبلغ 000/050/3ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر واعلام می دارد رای صادره غیابی وظرف 20روز قابل واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.
م الف 24160                                                     بیرامی قاضی شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف شهرستان شهریار     
                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دادنامه
کلاسه پرونده: 95/10/985 وقت رسیدگی : 1/3/96 ساعت :15
خواهان: اکبر ذوالقدر   خوانده: مسلم بهادرلو   خواسته : مطالبه اجور معوقه وقبوض مصرفی
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان ودستوردادگاه به تجویز ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیرالانتشار آگهی میشود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به  دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمایم رادریافت نمایدودروقت مقرربالا جهت رسیدگی حضوربه رساند چنانچه بعدا ابلاغی بوسیله آگهی لازم باشد فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهدبود.
  م/ الف 2461                                                                            رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار- اسفندیار رنجبر
                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                          آگهی مفقودی  
كارت سبز خودروي سواري پرايد مدل 88 به شماره پلاك 79 ايران 985 د 24 به شماره موتور 2959240 و شماره شاسي S1482288294068 مفقود گرديده از درجه اعتبارساقط مي باشد.                   

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  254