شماره ۱۶۴۴ | ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ اسفند
صفحه را ببند
آگهی فقدان سند مالکیت


آقای توفیق فیض اللهی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1373 و کد ملی 1670618781 صادره از مشگین شهر مدعی است: به استناد درخواست شماره 3007526-20/12/97 ششدانگ یکباب مغازه بپلاک 264 فرعی از 97 اصلی واقع در مشکین شهر بخش 12اردبیل ، در دفتر 35 صفحه 259 ذیل ثبت 4819 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت ایشان نیز به شماره مسلسل 608747 الف/81 صادر  به دلیل نامعلومی اسناد مزبور را مفقود نموده  ، لذا بموجب تبصره ی یک  ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عموم در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند نزد خود باشد بتواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مهلت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
مسعود تقی زاده خیاوی - رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان مشگین شهر   
_____________________________________
مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره سریال   2487677به نام آقای علی قوامی به کد ملی 2269365984وشماره شناسنامه 253فرزند محمدساکن علی آباد کتول گلستان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می گردد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  282