آگهی مفقودی
 

 

برگ سبز سواری پژو 405GLX مدل 1386 به شماره پلاک 156 ط 45 - ایران 47 متعلق به آقای مرتضی رحیمی به شماره ملی 6179971315 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است
___________________________________
مفقودی  
نوبت سوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهدی نادری فرزند اسداله به شماره شناسنامه 1082 صادره از اراک در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی اراک به شماره ثبت سازمان مرکزی 168412100663 به تاریخ 18/9/85 صادر گردیده است فاقد اعتبار می باشد . لذا از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به نشانی ذیل ارسال نماید .اراک میدان امام خمینی - بلوار امام خمینی - شهرک دانشگاهی آزاد اسلامی اراک - صندوق پستی 567/38135 اداره فارغ التحصیلان

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/169570/آگهی-مفقودی-