آگهی ثبتی
 

 

آگهی تغییرات شرکت ماهوت سنگ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 402 و شناسه ملی 10260370584 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل قانونی شعبه شرکت به آدرس ذیل تغییر کرد: -استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، دریا ، بلوار شهید پاک نژاد ، کوچه شهید عبداله عیسی پور ، پلاک 20 ، طبقه چهارم ، واحد 8 به کد پستی 1998875849
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب (563090)
_____________________________________
آگهی مفقودی
برگ کمپانی خودرو سواری سمندLXXU7 به مالکیت آقای رحمت اله حیدری احسان به شماره شاسی NAAC91CE1HF021229 و شماره موتور 124K1162394 و پلاک 21 ایران - 723م69 مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/169447/آگهی-ثبتی