آگهی ثبتی
 

 

تاسیس شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرمانداری رباط کریم درتاریخ 20/03/1398 به شماره ثبت 3261 به شناسه ملی 14008384424 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت : تهیه زمین مسکونی، ساختمان، خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقداً یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا - خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا. (به استناد مجوز شماره 982/112/47253 مورخ 31/02/1398 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم) (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت فعالیت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت 3 سال مرکز اصلی شرکت : شهرستان رباط کریم - بخش مرکزی - شهر رباط کریم - بلوار امام خمینی (جاده ساوه) - خیابان فرمانداری - پلاک 0 - طبقه همکف - کد پستی 3761954683 سرمایه شرکت : مبلغ 252000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت : 1. آقای محمد رهساز به شماره ملی 6189483917 به سمت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره. 2. آقای اسدالله سلیمانی نجف آبادی به شماره ملی 1091518572 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. 3. آقای مهدی نصیری پور به شماره ملی 0071912770 به سمت منشی هیأت مدیره. 4. آقای سعید امامی به شماره ملی 0049058347 به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره. 5. آقای رضا قشقایی به شماره ملی 4910321292 به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل به اتفاق نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای مهدی شرقی پور سرابی به شماره ملی 1651747334 به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامعلی میرزائی به شماره ملی 6149811141 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم (498627)عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی مرادی خلفلو به کدملی 0054474884 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (498627)


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/164487/آگهی-ثبتی