تهران، دومین استان نابرخوردار ایران
 

 

رئیس شورای اسلامی استان تهران می‌گوید: «استان تهران رتبه دوم نابرخورداری را در میان استان‌های کشور در زمینه‌های مختلف ازجمله سرانه‌های آموزشی و ورزشی دارد.»الهام فخاری در این‌باره گفت: «یکی از علت‌های رتبه دوم نابرخورداری می‌تواند فقدان برنامه منسجم مبتنی بر آمایش سرزمین و استان باشد که با تشخیص درست مسأله، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خوبی در این مسیر حرکت کرده است.» او به رونمایی از سند آمایش در جلسات ‌سال گذشته شورای استان اشاره کرد و گفت: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اولین نهادی که درگیر کرده است، شوراها هستند. در حقیقت نقش شوراها هم در آگاه‌سازی و ارتقای آگاهی مردم و مدیران و هم در نظارت و ارزیابی مدوام سند توسعه، بسیار کلیدی است؛ زیرا در بسیاری از مواقع، آگاهی‌نداشتن منجر به مصوباتی در شوراها می‌شود که ممکن است در تعارض با سند توسعه استان باشد.»


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/162567/تهران،-دومین-استان-نابرخوردار-ایران