نجوا
 

 

روزه‌دار و به دیگران بخوران
نه بخور روز و شب، شکم بدران
رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/162424/نجوا