تامین اجتماعی
 

 

|  ژان گوره |

فتحعلی‌شاه نه فقط با عیاشی لطمات سیاسی جبران‌ناپذیری بر ایران وارد آورد،بلکه برای مردان ایرانی سرمشقی ناپسند شد و سبب گردید که مردان ایرانی و به‌ویژه درباری‌ها  از فتحعلی‌شاه پیروی کنند و آنها نیز تمام نیروی خود را صرف عیاشی نمایند و در دوره سلطنت او بود که برای اولین بار در یک شهر از ایران یعنی در تهران یک محله عمومی به‌وجود آمد و آن محل در خارج از حصار تهران در نقطه ای که آب سیل در آنجا جمع میشد و به همین جهت آنجا را به اسم چاله سیلابی می‌خواندند.
لطفعلی‌خان زند مثل کریم خان زند سرسلسله زندیه، خوش خلق و دادگستر و سخی و نیک فطرت و باترحم و نوع پرور بود و می‌گفت نمی‌توانم یک قیافه اندوهگین را ببینم و نمی‌توانم تحمل کنم که من سیر باشم و همنوعم گرسنه و هنگامی که در شیراز بود، بعضی از شب‌ها لباس مبدل می‌پوشید تا این‌که بتواند به‌طور ناشناس به کسانی که فکر میکرد نیازمند هستند کمک نماید. خان جوان زند (لطفعلی خان زند) شاید در تاریخ مشرق زمین اولین کسی بود که به‌فکر تاسیس بیمه اجتماعی افتاد و اگر عمرش کفاف می‌داد آن را به‌وجود می‌آورد و گرچه آنچه می‌خواست به‌وجود بیاورد،عنوان بیمه اجتماعی نداشت اما نتیجه ای که از آن بدست می‌آمد چون نتیجه ای می‌شد که امروز از بیمه اجتماعی بدست می آید و او می‌خواست ترتیبی بدهد که هرکس که قدرت کار کردن ندارد و نمی‌تواند معاش خود را تامین کند، مستمری بگیرد.
برشی از کتاب خواجه تاجدار جلد دوم


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/12833/تامین-اجتماعی