آگهی مفقودی
 

 

برگ سبز و كارت ماشين خودروي سواري پرايد به رنگ سفيد به شماره پلاك 79ايران536ط43 مدل 95 به شماره موتور      M135684270  و شماره شاسي NAS411100G1247604 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مي باشد .


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/119405/آگهی-مفقودی