کوچه دوم
 

 

| ارمغان زمان فشمی|

فداکاری
البته پرارزش است، قدر دو تا مثنوی                                            شرح دهم من ولی با دو سه بیت قوی
چون که اگر بشنوی شرح فداکاری‌اش                          مثل من اندر شگفت از هنرش می‌شوی
فکر کن آیا تو هم توی زمستان سرد                                             بهر نجات قطار، در دل شب می‌دوی؟
در همه جای جهان، بین همه مردمان                                         کاش که الگو شود ریزعلی خواجوی!


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/119381/کوچه-دوم