آگهی ثبتی
 

 

شماره دادنامه : 9609970404201035                                  تاریخ تنظیم : 15/06/1396
شماره پرونده:9609980404200780                                     شماره بایگانی شعبه:960800
دادنامه
خواهان : خانم مریم عزتی هل آباد فرزند علی به نشانی اردبیل – خ بعثت- کوچه نسیم- کوی مهردادی – پ 110   تلفن همراه: 09031340713
خواندگان : 1. آقای علی عزتی فرزند سرخوش به نشانی مجهول المکان 2. دادستان محترم شهرستان اردبیل به نشانی اردبیل – بزرگراه شهدا – میدان شاهد – مجتمع قضایی- شهید بهشتی
خواسته : اذن در ازدواج
رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم مریم عزتی هل آباد فرزند علی بطرفیت 1-دادستان محترم شهرستان اردبیل 2- آقای علی عزتی فرزند سرخوش بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اذن در ازدواج به جهت مجهول المکان بودن پدر و در قید حیات نبودن جد پدری ، محکمه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی بشرح خواسته و احراز رابطه ابوت و بنوت مابین طرفین بدلالت تصویر مصدق سند سجلی پیوستی و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و عدم حضور خوانده ردیف اول علیرغم ابلاغ قانونی و عدم حضور خوانده ردیف دوم علیرغم ابلاغ از طریق نشر در آگهی و نظر باینکه در صورت عدم حضور پدر در محل و فوت جد پدری ، با توجه به اینکه استیذان از انها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج دارد ، پس از طی مراحل قانونی و احراز موارد فوق الذکر مشارالیها می تواند اقدام به ازدواج نماید و خواهان با معرفی کامل اقای حامد عیسی زاده و تبیین شرایط نکاح و مهریه مورد توافق و نظر به اینکه تاکنون دلیلی مدلل برخلاف ادعای خواهان تقدیم محکمه نگردیده ، لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص و باستناد ماده 1044 قانون مدنی اذن بر ازدواج خواهان با اقای حامد عیسی زاده با میزان مهریه تعداد14 سکه طلای تمام بهارازادی طرح جدید و یک سفر کربلا و تعداد 1373 شاخه گل مریم به صورت عندالمطالبه صادر و اعلام میدارد.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اردبیل می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه خانواده اردبیل – میثم توحیدی

 


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/112416/آگهی-ثبتی