شماره ۱۲۲۲ | ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
صفحه را ببند
شهرونگ
کارتون
image
روایت نو
برآمده از دربار، بدون حضور مردم

 تاریخ‌نگار نهادهای اقتصادی و اجتماعی باستان
عنوان صفحه‌ها