رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
شماره ۵۲۵ | ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۴ اسفند
صفحه را ببند
شهرونگ
image
طرح نو
لوح تقدیر
بهترین غرفه
طرح نو
راه‌های نیکوکاری گسترده‌تر از گذشته است
لازم اما  ناکافی!
نیکوکاری
 مسئولیت اجتماعی مشارکت مدنیجلوه ساده نیکوکاری، به نفع جامعه نیست
عنوان صفحه‌ها